یا محمد (ص)

ای پیامبر خوبی ها مارا ببخش که نتوانستیم اسم مقدست را از زشتی های عالم دور کنیم

ما را ببخش که نتوانستیم ایین پاکت را تبلیغ کنیم

ما را ببخش که اسم عزیزت بازیچه دست کفار شده

ما را ببخش که کتابت ایین زندگیمان نیست

ما را ببخش اگه جز گریه توانی نداریم

ما را ببخش خوبی کردید اقا با بدی جواب دادیم

ما را برای همه چیز ببخش

ای رسول خوبی

نعمت العالمین
دسته بندی : مذهبی ,