چـادر به سـر بگیـر و به خـود ببــال
که هیـچ پادشـاهی !!!!
به بلنـدی چـادر تـو تـاج سـری ندیـده است ...

 

39e514a9a926e869f03a20763e98ab1a-425
دسته بندی : دلنوشته ,  حجاب و عفاف ,