رقیه

خیلی فرق است بین اینکه:

سرت را روی دامان دخترت بگذاری؛

یا،

سرت را روی دامان دخترت بگذارند

دسته بندی : دلنوشته ,  مذهبی ,