روزهای بدی در زندگی آدم می رسد

که هیچ کسی حتی نمی پرسد:

 " خوبی ؟ "

  برای چنین روزهای بدی 

نیاز به یگانه مهربان دلسوزی داری

 به شرطی که در روزهای خوب فراموشش نکرده باشی

  و نامش چه زیباست ...  


خدااااا

خدا

دسته بندی : دلنوشته ,