جز از علی نباشد به جهان گره‌گشایی

طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی


چو به خویش مانی در رحمت علی زن


به جز او به زخم دل‌ها ننهد کسی دوایی


ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم 


سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی


بشناختم خدا را چو شناختم علی را 

به خدا نبرده‌ای پی اگر از علی جدایی